ZAKAMAREK – EKOTRIKI NA KĄCIKI

Główne cele projektu to:

  • stymulowanie dzieci do samodzielnej eksploracji świata
  • rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie zdolności artystycznych
  • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie pozytywnych cech charakteru (chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność)
  • aranżacja kącików i ich wyposażenia z uwzględnieniem materiałów naturalnych i ekologicznych
  • budzenie zainteresowania najbliższą okolicą i regionem
  • zrozumienie wzajemnej zależności człowiek – przyroda
  • kształtowanie i utrwalanie zachowań proekologicznych, prawidłowych nawyków żywieniowych
  • tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie
  • wyrabianie emocjonalnego stosunku wobec natury, rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego
  • nawiązanie współpracy z placówkami działającymi na terenie Polski.