Klasy dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Dzieci i młodzież z autyzmem: z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

– zajęcia w zespołach maksymalnie 4 osobowych,

-możliwość uczęszczania do wyodrębnionych klas na poziomie szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy,

-opieka nauczyciela/specjalisty oraz pomocy nauczyciela,

-działania skierowane na indywidualny rozwój ucznia zgodnie z zasadami terapii behawioralnej oraz innych technik usprawniających w zakresie funkcjonowania społecznego i komunikowania się (programy Mówik i Gadaczek, piktogramy).

Dokumenty do pobrania