Innowacje pedagogiczne 2021/2022

 1. „Kodowane…budowanie…rozwijanie”.

Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Głównym celem innowacji jest rozwijanie u uczniów systemu wartości oraz uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

W innowacji wykorzystujemy narzędzia do kodowania offline, takie jak: mata do kodowania „Kodowanie na dywanie”, krążki, kolorowe kubki, klocki, szarfy gimnastyczne.

W kodowaniu online korzystamy z robotów edukacyjnych (GeniBot, OzoBot), puzzli, tablicy interaktywnej, a także platform edukacyjnych.

 1. „Poznajemy zawody”

Celem innowacji jest rozwijanie zainteresowania otaczającym środowiskiem, ukazywanie różnorodności poznawanych zawodów, wzbogacanie dzieci w wiedzę z zakresu charakterystyki zawodów oraz rozwój postawy szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody. Innowacja realizowana będzie z dziećmi w ciągu całego roku szkolnego.
W każdym miesiącu dzieci będą poznawały jeden zawód, poprzez odwiedzanie miejsca pracy, bądź wizytę wybranego pracownika w naszej placówce. Również na podstawie wierszy, pogadanek, opowiadań, piosenek, zagadek, rebusów, ilustracji, filmików itp. Łącznie dzieci poznają 9 zawodów.

 1. Słucham i mówię. Wykorzystanie fazy aktywnej metody Tomatisa w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych”

„Słucham i mówię. Wykorzystanie fazy aktywnej metody Tomatisa w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych” to innowacja metodyczna, która będzie realizowana od października 2021 do czerwca 2022. Adresatami innowacji są uczniowie, którzy ukończyli bierną część terapii Tomatisa i zostali zakwalifikowani do fazy aktywnej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Mogą to być uczniowie wszystkich typów szkół wchodzących w skład ZPSWR oraz dzieci objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, realizowanymi w ww. placówce.

Terapia Tomatisa, od lat prowadzona w naszej placówce, zostanie wzbogacona o dodatkowy cykl 14-dniowy pracy z mikrofonem: słuchanie, mówienie/powtarzanie, śpiewanie, czytanie (jeśli umiejętności ucznia na to pozwolą). Ilość godzin i etapów terapii będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia, uwzględni jego diagnozę zgodnie z zasadami audiopsychofonologii – metody Tomatisa.

Niniejsza innowacja ma na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych poprzez udział w fazie aktywnej metody Tomatisa, co korzystnie wpływa na poprawę mowy czynnej, umiejętności i chęci wypowiadania się, poprawia jakość głosu i wypowiedzi. Szerokie spektrum wykorzystania tej metody daje szansę usprawnienia zaburzonych funkcji wśród dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz sprzężeniami. 

 1. „Obserwuję, poszukuję, wnioskuję…” 

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VII/ VIII SP. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od 1.X.2021 do 31 maja 2022 roku z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach np. zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz na dwa tygodnie. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei zrozumienia otaczającego nas świata poprzez wykorzystanie wszelkich doświadczeń zarówno obserwacji jak i doświadczeń chemicznych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do szerszego zrozumienia świata, do współpracy i zrozumienia problemów ekologicznych naszej Ziemi .

 1. „Nauczyciel emeryt źródłem wiedzy i doświadczenia – inspirujące spotkania dla uczniów”

Innowacja „Nauczyciel emeryt źródłem wiedzy i doświadczenia – inspirujące spotkania dla uczniów” stanowi kontynuację innowacji pedagogicznej z ubiegłego roku. Celem innowacji jest inspirowanie uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy do samoorganizacji czasu wolnego po ukończeniu szkoły. Zapraszani goście – emerytowanie nauczyciele, podczas spotkań w szkole i na zewnątrz przedstawiają własne pasje, zainteresowania, swój sposób na życie. Uczniowie angażują się w planowanie, organizowanie przedsięwzięć, by przebiegły w miłej atmosferze. 

 1. ,, Moja mała ojczyzna Górny Śląsk – historia, kultura i społeczeństwo’’

W obecnych czasach często zdarza się, że tak mało wiemy o miejscach, na terenie których często spędzamy całe swoje życie, o tak zwanych ,,Małych Ojczyznach’’, miejscach, gdzie się urodziliśmy, chodzimy do szkoły zdobywając wykształcenie oraz gdzie być może spędzimy całe swoje dorosłe życie. Warto więc od najmłodszych lat zadbać o wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji narodowej oraz szacunku dla własnego kraju jak i historii, tradycji małej ojczyzny, którą w naszym przypadku jest Górny Śląsk. Kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej oraz uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski jak i samego Górnego Śląska oraz rozbudzanie w dziecku świadomość kim jest i skąd pochodzi to ważne cechy, które należy pielęgnować już od początku edukacji dziecka, bo już wtedy zaczyna się kształtowanie przyszłych pokoleń Polaków świadomych korzeni i jednocześnie potrafiących odnaleźć się w Europie i świecie. Przekazywanie treści patriotycznych, obywatelskich jak i wiedzy o poszczególnych regionach Polski jest zadaniem każdego nauczyciela.

Innowacja pedagogiczna ma na celu nie tylko w sposób ciekawy dla uczniów rozwijać postawę patriotyczną, zainteresowanie historią i tradycją Polski ale sprawić także aby uczniowie poznali bardziej niż dotychczas Górny Śląsk. Uczniowie zapoznają się z jego historią, tradycjami, poznają śląskie miasta, ich zabytki i ciekawostki. Poznanie najbliższego środowiska i regionu, dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy pozwolą na rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: rodzinnej, rówieśniczej, szkolnej i lokalnej.

 1. Książka moim przyjacielem. W świecie bajek, wierszy i opowieści – tak rozwijam wiedzę, wartości i tożsamość”

Opracowana innowacja i jej główna koncepcja, jaką jest kontakt z szeroko rozumianą literaturą, wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych w zakresie rozwoju ich czytelnictwa i rozbudzania zainteresowań literaturą. Odnosząc się do zakresu proponowanegoi innowacyjnego dynamizowania tej aktywności, to przede wszystkim zwracamy w niej uwagę nawykreowanie takiej przestrzeni, która pozwoli uczniom uruchomić naturalną drogę rozwoju. Możemy również dodać, że przedmiotowa innowacja jest jedną ze współcześnie oczekiwanych form oddziaływania pedagogicznego, bowiem inspirowanych założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Zaspokojenie właśnie tej potrzeby pozwoli na wypełnienie naturalnej ciekawości dziecka w sposób kontrolowany, by zmotywować do zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Nasza innowacja, to zestaw cyklicznych spotkań, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów z poszczególnych dziedzin oddziaływania terapeutycznego, dydaktycznego
i pedagogicznego. Z kolei tematyka zajęć, ciekawa, zróżnicowana i dostosowana do możliwości psychofizycznych wychowanków, jest ściśle powiązana z podstawą programową, programem wychowawczym szkoły, oczekiwaniami uczniów, placówki i władz oświatowych.

 1. „USPRAWNIANIE PRZEZ OBCOWANIE I OBSŁUGIWANIE

czyli szkolny trening kawiarniany”

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach edukacji z przysposobienia do pracy oraz części zajęć z kształtowania kreatywności przez cztery dni w tygodniu w trakcie cyklu prowadzonych zajęć.

Głównym celem działania pracowni treningowej (kawiarni) „Szkolny Kredens: jest wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości oraz przystosowanie go do życia społecznego tak, aby umiał radzić sobie w sytuacjach społecznych i mógł wykonywać proste prace samodzielnie lub pod kierunkiem osoby dorosłej.

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z działalności pracowni, która nastawiona jest na obsługę „gościa- klienta”i skupia się na preferowaniu zdrowego stylu życia (zdrowe jedzenie).Ważnym elementem jest mocne zaangażowanie uczniów we wszystkie działania i czynności , związane z funkcjonowaniem kawiarni począwszy od tworzenia listy produktów niezbędnych do funkcjonowania w/w, przygotowywania potraw i deserów, obsługi gościa-klienta, treningu budżetowego oraz bezpośredniego kontaktu z gościem po dbałość o czystości i higienę w pracowni.Wszyscy uczniowie dostana możliwość wzmocnienia swojej samooceny oraz nawiązywania relacji z całą społecznością szkolną.

 1. „Uważność – nasza siła, wielka moc”

Troska o zdrowie psycho-fizyczne dzieci i młodzieży oraz pomoc w umiejętności uspokajania się, wyciszania oraz opanowania sztuki samoregulacji i koncentracji. Na zajęciach dzieci i młodzież uczą się m.in. rozumieć swoje wewnętrzne złości, akceptować swoje emocje, zamiast je tłumić, a także pielęgnować życzliwość do innych. Wykonują ćwiczenia, które pomagają im poprawiać koncentrację oraz radzić sobie, kiedy ogarną ich trudne emocje.

 1. EkoEmocje to innowacja programowo – metodyczna

Cele innowacji:

Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.

Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.

Integracja zespołu klasowego.

Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i

zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie

projektu.

Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie

wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi

źródłem istotnych wartości.

Kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego.

Stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą.

Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie,

odkrywanie i przeżywanie.

 1. „W świecie smaku warzyw i zapachu kwiatów”

Innowacja pedagogiczna „W świecie smaku warzyw i zapachu kwiatów” ma służyć rozwojowi uczniów bazując na naturalnej ciekawości świata, samodzielnym odkrywaniu, dochodzeniu do wiedzy, poszukiwaniu rozwiązań w sposób twórczy i samodzielnym wyciąganiu wniosków. Pozwoli poznać uprawę, hodowlę warzyw, kwiatów oraz ich pielęgnację.

Głównym celem innowacji jest wykorzystanie terenów zielonych wokół szkoły na stworzenie szkolnego ogródka warzywno – kwiatowego oraz miejsca
do wypoczynku i rekreacji na łonie natury. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośredni kontakt i praktyczne działanie. Poznanie procesu uprawy, wzrostu i pielęgnacji warzyw i kwiatów. Poznanie rodzajów roślin oraz ich nazw (tabliczki z nazwami). Zapewnienie uczniom możliwości obcowania z przyrodą przez cały rok. Stworzenie warunków do podejmowania obserwacji
i eksperymentowania. Rozwijanie zainteresowań uczniów tematyka z zakresu florystyki. Rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności uczniów.

 1. „Chcę być samodzielny i niezależny“

Innowacja jest adresowana dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl.

Motywacją do wprowadzenia innowacji jest Przygotowanie młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym i społecznym. Doświadczanie samodzielności i naukę codziennych czynności oraz budowania relacji z innymi ludźmi umożliwią systematyczne treningi z zakresu samodzielności życiowej. Treningi stanowią znaczące wsparcie dla rodziców.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie Mieszkania Treningowego, w którym realizowane są grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne, mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu.

Trening mieszkaniowy jest oczywiście realizowany w naszej szkole od paru lat jako oddzielny program dla uczniów klas Przysposobienia do Pracy ale wymagał uaktualnienia i dopasowania treści programowych czy zadań szkoły do nowej Podstawy Programowej kształcenia ogólnego dla szkól specjalnych Przysposabiajacych do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Treningi mieszkaniowy odbywają się w cyklu tygodniowym, według ustalonego harmonogramu. Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem dnia i tygodnia ustalonym wspólnie z uczestnikami treningu. Treningi mieszkaniowy odbywają od poniedziałku od godz. 800 do piątku do godz. 1500.