Muzykoterapia

Zajęcia mają na celu przygotowanie poprzez muzykę ucznia niepełnosprawnego do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego zgodnie z jego potrzebami

oraz indywidualnym poziomem sprawności i umiejętności.

Cele zajęć:

– rozwijanie wrażliwości  muzycznej;

– rozwijanie uzdolnień muzycznych;

– kształtowanie zainteresowania i zamiłowania do muzyki;

– stwarzanie możliwości do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji 

  muzycznej;

– kształtowanie emocjonalnego stosunku do muzyki;

– rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zespołowego;

– rozwijanie wyobraźni muzycznej i ruchowej;

– stymulowanie różnych form aktywności muzycznej uczniów (granie, 

  słuchanie, tworzenie);

– rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata;

– kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej;

– kształtowanie umiejętności odpoczynku i odprężenia przy muzyce;

– kształtowanie umiejętności koncentracji i współdziałania w grupie

  oraz odpowiedzialności za grupę:

– tworzenie sytuacji dostarczających miłych i radosnych przeżyć;

– wyposażanie dziecka w niezbędne umiejętności muzyczne, a także wiedzę

  z  tego zakresu;

Zakres tematyki zajęć obejmuje:

  1. śpiew
  2. grę na instrumentach
  3. ruch przy muzyce
  4. tworzenie muzyki (improwizacja)
  5. słuchanie muzyki (percepcja muzyki)