Terapia słyszenia

Zajęcia z zakresu terapii słyszenia prowadzone są w ZPSWR z uczniami z uszkodzonym narządem słuchu i innymi deficytami słuchowymi.

Narząd słuchu jest szczególnie ważny, gdyż warunkuje rozwój mowy oraz wpływa na ogólny rozwój – ułatwia nabywanie wiadomości, umożliwia kontakty interpersonalne.

Percepcja słuchowa odpowiedzialna jest za rozwój mowy, co stanowi ważny aspekt komunikacji.

Ogólnym celem zajęć jest usprawnianie percepcji i pamięci słuchowej na różnych poziomach rozwojowych uczniów.

Deficyt słuchu dla osób niepełnosprawnych jest dodatkowym czynnikiem utrudniającym właściwą komunikację oraz nabywanie umiejętności szkolnych takich jak czytanie i pisanie, dlatego tak istotne jest usprawnianie percepcji słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej pozwala skuteczniej pokonywać trudności w:

– rozumieniu poleceń słownych

– dokonywaniu analizy i syntezy wyrazu

– czytaniu

– formułowaniu wypowiedzi

– koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych.

Praca podczas zajęć terapii słyszenia wspomaga funkcje słuchowe oraz zapobiega pogłębianiu się deficytów słuchowych, a także:

– uaktywnia słuch w celu orientacji w otoczeniu

– pozwala rozpoznawać odgłosy przedmiotów i wydarzeń

– wspomaga koncentrację uwagi

– doskonali umiejętności komunikacji pozawerbalnej

– poprawa jakości funkcjonowania słuchowego

– pomaga kompensować niepełnosprawność słuchową innymi zmysłami

– rozwija poczucia akceptacji i bezpieczeństwa

– kształtuje umiejętności komunikacyjne

– dostarczanie poczucia radości, zadowolenia i sprawstwa