Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju: dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej, posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania

– zajęcia indywidualne lub w dwuosobowych grupach

-czas zajęć – 2 godziny zegarowe w tygodniu.

-zajęcia prowadzone przez: oligofrenopedagogów (w przypadku niepełnosprawności intelektualnej), tyflopedagoga (terapia widzenia), surdopedagoga (w przypadku niedosłuchu i niesłyszenia), specjalistów ds. autyzmu, psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, terapeuty alternatywnej i wspomagającej komunikacji.

profesjonalne wsparcie rodziców dzieci oraz wyposażenie ich w wiedzę i praktyczne umiejętności terapeutycznego oddziaływania na dziecko.

– udział dzieci w imprezach szkolnych np. spotkanie z Mikołajem, koncerty, festyny.

Dokumenty do pobrania.