Aktywna Tablica

Nowoczesne, otwarte, odpowiedzialne społeczeństwo uwzględnia oczekiwania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami. Odpowiadając na te potrzeby, nowa edycja Programu Aktywna Tablica na lata 2020–2024 uwzględni w procesie wspierania szkół również szkoły realizujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także sytuację, w której nauczanie i uczenie się jest realizowane w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Realizacja zadań określonych w Programie wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga odrębnego podejścia oraz zastosowania dodatkowych narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych, umożliwiających uzyskanie pozytywnych i skutecznych rezultatów, a tym samym uzyskanie oczekiwanych efektów w procesie edukacji.

Spowoduje to zmianę zakresu podmiotowego i rzeczowego Programu. Zastosowanie nowoczesnych technik w procesie diagnozy, terapii oraz procesie uczenia się, wymaga użycia nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, a także zastosowania specjalistycznego oprogramowania w celu wykorzystania optymalnych funkcjonalności tych pomocy.

Wydłużenie kolejnej edycji Programu do pięciu lat (2020–2024) ma na celu zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci: nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, tak aby wsparcie finansowe było dostosowane do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów i nauczycieli będących beneficjentami Programu. Dalsze wspieranie doposażania lub wyposażenia szkół w konieczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, przy zachowaniu porównywalnego sposobu finansowania w kolejnych latach (z wyjątkiem 2020 r., w którym na zakup sprzętu zaplanowano 35 000 tys. zł), powinno zagwarantować równomierne objęcie wsparciem wszystkich beneficjentów programu.

W ramach programu Placówka pozyskała dofinansowanie na zakup 4 monitorów interaktywnych- trzy 65″ i jeden 75″.