Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy: dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

– zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w zespołach 4-8 osobowych,

-szeroka oferta zajęć korygujących, usprawniających i kompensujących towarzyszące zaburzenia i ograniczenia,

-przysposobienie do pracy w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: gastronomicznej, ceramicznej, poligraficznej, technicznej, florystycznej, stolarstwa artystycznego,

-rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych przez udział w zajęciach prowadzonych w mieszkaniu treningowym i kawiarni treningowej,

-wdrażanie do pracy w realnych warunkach – warsztaty w gospodarstwie ogrodniczym.

Dokumenty do pobrania