Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Wodzisławski

Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Powiat Wodzisławski.

Nr projektu: RPSL.11.01.06-24-00-003E/22

Powiat Wodzisławski jest beneficjentem projektu konkursowego pt. „Wsparcie  dla uczniów z Ukrainy – Powiat Wodzisławski” o wartości 38 823,53 zł, w tym dofinansowania o wartości 34 941,18 zł na co składa się dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 33 000,00 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1 941,18 zł.

Powiat Wodzisławski złożył Wniosek o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.11.01.06-IZ.01-24-418/2022 ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który został oceniony pozytywnie oraz skierowany do dofinansowania i realizacji.

Beneficjent – Powiat Wodzisławski w ramach  projektu dedykowanego pomocy uchodźcom z Ukrainy tj. uczniom/uczennicom uciekającym z terytorium Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., (uczęszczającym do Szkoły Specjalnej oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. Prof. J. Tischnera) zaplanował zakup sprzętu ICT – laptopy z oprogramowaniem użytkowym oraz tablety, które będą stanowić własność szkoły.

Dofinansowanie do projektu pt. „Wsparcie dla uczniów Ukrainy – Powiat Wodzisławski” pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI –  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.6 – Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy , w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, podlegających pod Powiat Wodzisławski poprzez zakup sprzętu ICT z którego będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczestniczący do szkół na terenie powiatu wodzisławskiego.

Wartość projektu to 38 823,53 zł. w tym:

  • 85% dofinansowania z Unii Europejskiej: 33 000,00 zł,
  • 5% dofinansowania z budżetu krajowego: 1 941,18 zł,
  • 10%  wkład własny: 3 882,35 zł.

dla ZPSWR:

  • 85% dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 739,99 zł,
  • 5% dofinansowania z budżetu krajowego: 161,18 zł,
  • 10%  wkład własny: 1 096,26 zł.

W ramach projektu dla ZPSWR zakupiono 4 tablety. Tablety będą wykorzystywane do realizacji przez uczniów zajęć dydaktycznych na terenie szkoły. Główną barierą dla tych uczniów jest nieznajomość języka w którym odbywa się nauczanie. Zakupiony sprzęt zostanie wyposażony w aplikacje tłumacza j. polskiego oraz aplikacje edukacyjne służące do kształcenia uczniów z Ukrainy co pozwoli na lepszą komunikację z uczniami oraz wzmocni zaangażowanie uczniów w naukę z powodu likwidacji barier językowych.