Neurologopedia

Mowa jest jedną z ważniejszych form aktywności człowieka. Jest ona kluczem do wiedzy i ważnym czynnikiem kształtującym osobowość. Mowa jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnego porozumiewania się, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie sądów, uczuć i upodobań. Jej zaburzenia powodują poznawcze i społeczne konsekwencje.

Dlatego najważniejsze w tym momencie jest najwcześniejsze postawienie diagnozy i rozpoczęcie terapii logopedycznej, która usprawni proces komunikacji dzieci.

W ramach wczesnego wspomagania proponujemy Państwu zajęcia terapii neurologopedycznej które obejmują dzieci z różną dysfunkcją w obrębie mowy – których mowa cechuje się:

  • ubogim słownictwem;
  • licznymi agramatyzmami i dysgramatyzmami;
  • ograniczoną umiejętnością budowania zdań (do zdań dwuwyrazowych lub tylko kilku słów), jeśli są to raczej proste i niekompletne;
  • wadliwą artykulacją;
  • występują trudności w posługiwaniu się swobodną mową, a wypowiedziom często towarzyszą gesty wspomagające;
  • brakiem tzw. gotowości komunikacyjnej, preferowany jest raczej krzyk i inne formy niewerbalnych apeli

jak również dzieci które nie są w stanie artykułować wypowiedzi, lub ich artykulacja jest tak zaburzona, że nie jest zrozumiała dla otoczenia ale słyszą i rozumieją.

Celem zajęć terapii neurologopedycznych jest wyposażenie dziecka niemówiącego lub mówiącego w sposób ograniczony w podstawowe umiejętności komunikowania własnych podstawowych potrzeb, w oparciu o komunikat niewerbalny ( piktogramy, PCS, symbole graficzne, gest-symbol-mowa-MAKATON, komunikatory, tablice komunikacyjne- alfabet literowy, sylabowy) bądź werbalny poprzez dążenie do poprawności wypowiedzi poprzez korygowanie nieprawidłowo realizowanych głosek

Program obejmuje

1) Przeprowadzenie badań wstępnych

2) Diagnozowanie logopedyczne

3) Korygowanie wad wymowy

Metody pracy dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka adoptowane w części lub całkowicie.

Drodzy Rodzice- Opiekunowie pamiętajcie !!!

„ nie ważne jest to , ile i jakie zjawiska logopedyczne obserwuje się w mowie dzieci, lecz to na ile utrudniają im one komunikowanie się z innymi ludźmi. Nie jest zatem najważniejsze, ile dziecko przyswoi sobie słów, ale to czy są to słowa, które pozwolą mu na przekazanie jego intencji i osiągnięcie celu wypowiedzi”.

Zapraszam do współpracy

mgr Anna Przybyła – Skatuła

neurologopeda