Stan dostępności – raport

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZO – REWALIDACYJNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Numer identyfikacyjny REGON

24165108000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe E-mail sekretariatu podmiotu

szkola@zpswr.wodzislaw.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

ksiegowosc@zpswr.wodzislaw.pl

Telefon kontaktowy

324552300

Data

2021-03-18

Miejscowość

Wodzisław Śląski

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo

WOJ. ŚLĄSKIE Powiat

Powiat wodzisławski Gmina

Wodzisław Śląski (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:[ X ] 2) wojewody

DZIAŁ 1. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:4

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ? [ X ] TAK
 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? [ X ] TAK
 3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? [ X ] NIE
 4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? [ X ] TAK
 5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? [ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Raport dotyczy wszystkich jednostek funkcjonujących w ramach ZPSWR. ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim mieści się przy ul. Kopernika 71 w kompleksie 4 budynków A,B,C,D, które są ze sobą połączone. Wejście główne do budynku A posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek C posiada platformę dla osób niepełnosprawnych z dostępem do wszystkich kondygnacji. W pozostałych budynkach dostęp do różnych kondygnacji, po przygotowaniu, jest możliwy z pomocą schodołazu. Budynki A,B,C posiadają toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Informacja o rozkładzie pomieszczeń dostępna jest przez dyżurującego pracownika. W budynku B,C są prysznice z udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu zewnętrznym są oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ciągach komunikacyjnych nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp.

DZIAŁ 2. DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:      0

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:      1

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej         www.zpswr.wodzislaw.pl

Zgodność z UdC               [ X ] Częściowo zgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona www.zpswr.wodzislaw.pl częściowo przygotowana na odczytywanie teksu głosowo. Przeprowadzono próbę poprzez przeglądarkę Microsoft Edge – funkcja czytaj głos (skrót Ctrl+Shift+U).

DZIAŁ 3. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
  1. Kontakt telefoniczny [X] TAK
  2. Kontakt korespondencyjny [X] TAK
  3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych               [X] NIE

 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [X] NIE
 2. Przesyłanie faksów [X] TAK
 3. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [X] NIE
 4. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [X] NIE
 5. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [X] NIE
 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?[ X ] NIE
 2. Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:1
 3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  1. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] NIE
  2. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE
  3. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] NIE
 4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE

DZIAŁ 4. INFORMACJA O DOSTĘPIE ALTERNATYWNYM

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [ X ] NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE