EkoEmocje to innowacja programowo – metodyczna

Cele innowacji:

Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.

Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.

Integracja zespołu klasowego.

Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i

zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie

projektu.

Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie

wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi

źródłem istotnych wartości.

Kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego.

Stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą.

Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie,

odkrywanie i przeżywanie.

Spodziewane efekty

Wykształcenie umiejętności uważnego i świadomego postrzegania otaczającego świata.

Nabycie pozytywnego nastawienia do otoczenia oraz wykształcenie postawy gotowości do jego

ratowania.

Wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie.

Wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i rodziców.

Umiejętność prowadzenia obserwacji w środowisku najbliższej okolicy

Przeprowadzenie samodzielnie prostych badań, doświadczeń pozwalających poznać stan

środowiska lokalnego

Dokumentowanie i opracowywanie wyników

Nabywanie umiejętności pracy w grupie –

Podejmowanie działań na rzecz lokalnego środowiska

Wspieranie dziecięcej wyobraźni oraz kreatywności.

Uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy środowisku, zwierzętom.

Podniesienie poziomu kultury osobistej.

Podniesienie jakości pracy placówki oraz poszerzenie działań dydaktycznych i wychowawczych