W ekologicznym świecie dobrze bawić się będziecie

Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, uświadamianie zależności stanu środowiska od działalności człowieka, promocja idei ekologicznych, wdrażanie do selektywnej zbiórki odpadów, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska, rozbudzanie zainteresowań światem przyrody, zachęcanie do działań prośrodowiskowych , uzmysłowienie roli papieru tektury, kartonu w edukacji szkolnej.