Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie były początki Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce?

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła Promująca Zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch ten rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wspólnym patronatem akcji jest Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.

 Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie? 

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Nasza szkoła jest miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje liczne działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia, uczy się,  jak zdrowiej i lepiej żyć. Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia  jako wartości bezcennej. Przystąpienie do sieci Szkół Promujących Zdrowie da możliwość poszukiwania różnych dróg w osiąganiu celu, jakim jest zdrowie fizyczne i psychiczne. Jesteśmy zdania, że edukacja zdrowotna jest ważnym elementem nauczania. Dlatego też staramy się promować zasady zdrowego stylu życia.

 Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 przystąpił do realizacji krajowego programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W drodze do uzyskania tego Certyfikatu nauczyciele i uczniowie podejmują szereg zaplanowanych działań o tematyce profilaktycznej i prozdrowotnej. To ogromna praca i zaangażowanie dyrekcji i wielu nauczycieli. Dzięki temu uczniowie mają możliwość wzbogacania swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności i nabywania nowych – w niepowtarzalny sposób.

Efektem naszej pracy jest:

 • wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych.
 • rzetelna diagnoza potrzeb uczniów i całej społeczności szkolnej.
 • osiąganie zamierzonych celów i płynąca z tego satysfakcja.
 • wzbogacenie form współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną.
 • umiejętność planowania zdrowego stylu życia i podejmowania skutecznych działań w tym zakresie

Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności ucznia jest najlepszą inwestycją w jego życie i wspaniałą wizytówką działań wychowawczych szkoły. Dowodem na to, że poziom nauczania i wychowania w naszym Ośrodku wyróżnia nas wśród innych placówek, są uzyskane Certyfikaty, świadczące o profesjonalizmie i wysokich kwalifikacjach kadry pedagogicznej, z których jesteśmy bardzo dumni, i które dopingują do jeszcze większego wysiłku i uzyskania doskonałości, w tym co robimy.