Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia korygujące wady postawy

Placówka dysponuje małą salką do gimnastyki korekcyjnej oraz salą  rehabilitacyjną, które wyposażone są w profesjonalny sprzęt do usprawniania dzieci z różnymi zaburzeniami w sferze motorycznego i fizycznego rozwoju. Zajęcia prowadzone są w kilku osobowych grupach. Program korekcji wad postawy i usprawniania ruchowego opracowywany jest indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z zakresu usprawniania ruchowego i korekcji  wad postawy występujących u naszych uczniów.

W szkolnych zajęciach gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej  uczestniczą uczniowie:

•    z zaburzeniami statyki ciała /wadami postawy/,
•    z obniżoną sprawnością fizyczną, związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju somatycznego (otyłość, znaczne opóźnienie  rozwoju motorycznego),
•    ze znacznie opóźnionym w stosunku do klasy (grupy) poziomem sprawności fizycznej ogólnej lub niektórych cech motorycznych,
Gimnastyka korekcyjna pomaga zapobiegać i przeciwdziałać pogłębianiu się wad postawy u dzieci.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej obejmują:
•    profilaktykę i korektę wad postawy,
•    stymulowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego dziecka, kształtowanie wszystkich cech motorycznych – kontrolę własnego ciała, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,
•    kształtowanie postaw prosomatycznych poprzez naukę dbałości o własne ciało.

Całość programu realizowana jest poprzez zestawy ćwiczeń:
–    ćwiczenia ogólnorozwojowe
–   ćwiczenia specjalne korygujące określoną wadę, w tym ćwiczenia asymetryczne
–    ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach,
–    ćwiczenia elongacyjne
–    ćwiczenia antygrawitacyjne
–    ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy
–    ćwiczenia oddechowe
–    ćwiczenia Klappa
–    ćwiczenia rozciągające
–    ćwiczenia gibkościowe
–    ćwiczenia zwinnościowe
      oraz gry i zabawy

Przed rozpoczęciem gimnastyki nauczyciel prowadzący powinien otrzymać od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem szczegółowe informacje o rodzaju stwierdzonych zaburzeń oraz przeciwwskazania (dostarcza rodzic/opiekun).