Kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne prowadzone są z uczniami, którzy uczą się współpracować ze sobą w różnych sytuacjach społecznych.

Wielu sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć i dlatego tak ważne są umiejętności właściwego zachowania w różnych okolicznościach, wśród różnych osób. Ważne, abyśmy mogli je przepracować w znanym sobie środowisku, wśród osób znanych nam, w atmosferze zaufania.

Praca podczas zajęć kształtujących kompetencje emocjonalno – społeczne polega na:

– umiejętnym rozpoznawaniu własnych emocji, nazywaniu ich, poznaniu szerszego wachlarza określania swojego stanu i samopoczucia,

– właściwych reakcji na określone zdarzenia,

– właściwych zachowań pożądanych społecznie i zgodnych z normami współżycia w grupie,

– poznanie swoich mocnych stron,

– rozpoznawanie dobrych i złych zachowań,

– empatia w relacjach,

– dbanie o bezpieczeństwo kolegów i własne,

– poznanie reguł życia w grupie – współdziałanie z innymi,

– nabycie umiejętności przegrywania w grach,

– akceptacja cudzego, odmiennego zdania

– współdziałaniu w grupie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

Na zajęciach uczniowie próbują odgrywać scenki tematyczne – wcielają się w role różnych osób, ucząc się właściwych zachowań w różnych sytuacjach społecznych, opowiadają o swoich doświadczeniach i reakcjach swoich oraz innych uczestników relacji.

Uczniowie są wdrażani do przestrzegania kulturalnego zwracania się do siebie nawzajem, właściwego stosowanie zwrotów grzecznościowych.

Uwrażliwiani są na rozumienie zła, jakie niesie ze sobą przemoc fizyczna i przeciwstawianie się takiej formie rozwiązywania konfliktów.

Uczą się także ustalania zasad na potrzeby danej grupy oraz respektowania ich.